Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2013

19:18
Fringe
Photo: Mikolos Csopely-Knorr
Make-up: Katy Brody
Model: Me!
19:18
Fringe
Photo: Mikolos Csopely-Knorr
Make-up: Katy Brody
Model: Me!

July 08 2013

18:39
Geisha
Photographer: Miklos Csapely-Knorr [link]
make-up: Katy Brody [link]
Model: Me!
18:39
Geisha
Photographer: Miklos Csapely-Knorr [link]
make-up: Katy Brody [link]
Model: Me!

June 20 2013

16:11
Taste of summer
Photographer: Leah Henson [link]
Styling/make-up/model: Me
16:11
Taste of summer
Photographer: Leah Henson [link]
Styling/make-up/model: Me
16:06
Red hat
Photographer: Leah Henson [link]
styling/make-up/model: Me
16:06
Red hat
Photographer: Leah Henson [link]
styling/make-up/model: Me
15:54
Messy hair
After a long (nearly 1,5 year...) break I've finally started modeling again, looks like I just can't keep away from it.. This is from my first session in Manchester, UK shot in Chinatown on one of the few sunny days! We were lucky.

Photographer: Leah Henson [link]
Styling/make-up: Me
Model: Me
15:54
Messy hair
After a long (nearly 1,5 year...) break I've finally started modeling again, looks like I just can't keep away from it.. This is from my first session in Manchester, UK shot in Chinatown on one of the few sunny days! We were lucky.

Photographer: Leah Henson [link]
Styling/make-up: Me
Model: Me

June 03 2013

10:39
Devious Journal Entry
10:39
Devious Journal Entry

February 26 2013

sunblossom
10:51
8809 6745 390
Reposted fromckisback ckisback viaSam90 Sam90

September 05 2012

07:33
Manchester!
07:33
Manchester!

July 01 2012

sunblossom
12:24
Henry Patrick Raleigh
Reposted fromcelaeno celaeno viaoora oora
sunblossom
12:24
Kiedy ostatnio udało ci się przeczytać w skupieniu od początku do końca dłuższy tekst klasyka? Kiedy samodzielnie przeprowadziłeś bardziej skomplikowane wnioskowanie?  Wypowiedziałeś sąd w zdaniach pełnych i płynnych? Kiedy? Czytacie z doskoku. Wnioskujecie przez sąsiedztwo obrazów, sąsiedztwo emocji. Decydujecie wróżąc z gestaltu. Wasze myśli są jak serie z kałasznikowa, mowa jak wodospad tagów, życie jak slideshow. Budzisz się - i w tym momencie świat rozszarpuje cię na strzępy. Nie musisz z nich korzystać - ale same możliwości gratisowe, otwarte na milion stron ducha, wysysają z ciebie rozum i wolę. Pół akapitu i skaczesz na plażę Australii, jeden sylogizm i spędzasz popołudnie w Shangri-La, legiony aniołów i demonów siedzą ci na ramionach. Przepędź je. Odetnij się od tego wszystkiego. Musisz się SKUPIĆ. Moi drodzy. ODZYSKAJCIE SWOJE ŻYCIA!
— Dukaj, "Linia oporu" w zbiorze "Król Bólu"
Reposted fromthebelljar thebelljar viaoora oora
sunblossom
12:22
Reposted fromlouve louve viaoora oora
sunblossom
12:20

June 30 2012

sunblossom
11:25
Reposted frommajkey majkey viaSam90 Sam90
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl